Hälften av företagen har fått stöd under pandemin

Vartannat företag har tagit emot ett riktat stöd någon gång under pandemin. Vanligast är korttidsstödet.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har tillsammans med Svenskt Näringsliv gjort en enkätstudie bland drygt 2 000 företag som fått svara på frågor om stödåtgärder och dess effekter under pandemin.

Slutsatsen är att stödens träffsäkerhet har varit god, trots att stöden utformades under stark tidspress.

Undersökningen visar att det framför allt är företag som förlorade en stor del av sin omsättning 2020 som tagit del av någon riktad stödåtgärd under pandemin. Ungefär hälften av de tillfrågade företagen har tagit emot ett stöd. Populärast har stödet för korttidsarbete varit och nära 40 procent av de tillfrågade företagen har någon gång nyttjat det.

− En slutsats vi drar är att de riktade stöden i hög grad har gått till företag som hade de största omsättningstappen. Stöden har med andra ord varit behovsstyrda, kommenterar Håkan Nordström, analytiker på Tillväxtanalys, i ett pressmeddelande.

Stöden bedöms ha påverkat företagens resultat positivt och minskat behoven av uppsägningar. Framför allt har också stöden bidragit till att de mindre företagen i näringslivet klarat sig bättre från betalningsproblem och risk för konkurs eller nedläggning.

Störst antal pandemistöd har gått till kundnära tjänstebranscher, som hotell- och restaurangverksamhet. I genomsnitt har dessa företag tagit del av 2,26 stödåtgärder. Genomsnittet för hela näringslivet är 0,81 stödåtgärder.

 

Charlotta Marténg