Tydlighet runt regler efterfrågas

Förslaget att sänka räntan på anståndsbeloppet har varit ute på remiss. En sänkt kostnad välkomnas, men flera remissinstanser, däribland FAR, ifrågasätter Skatteverkets möjlighet att återkalla anståndet vid synnerliga skäl. FAR vill se tydligare regler så att företag våga söka stöden som finns.

I förra veckan kom beskedet från regeringen att den vill sänka räntan för anståndsbeloppet. Regeringens förslag är att en ränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent av beviljat anståndsbelopp per månad, från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats. Detta motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret, uttryckt som årsränta. Jämfört med nuvarande regler innebär sänkningen att räntenivån mer än halveras på årsbasis.

Förslaget har varit ute på remiss. En genomgång av remissvaren visar att en sänkt kostnad välkomnas, medan andra delar i förslaget ifrågasätts.

”FAR är allmänt mycket positiv till regeringens åtgärder för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Likväl måste FAR konstatera att delar av den införda lagstiftningen beretts på ett sådant sätt och i sådan brådska att lagförarbetena endast delvis går att använda som rättskälla vid lagtolkningen. FAR anser med hänsyn till rådande läge att de oklarheter i tillämpningen som detta medför bör gå ut över det allmänna.” skriver FAR i sitt remissvar.

Svenskt Näringsliv, Svenskt Näringslivs skattedelegation och Företagarna välkomnar att kostnaden för att utnyttja anståndsmöjligheten sänks, men anser att anståndsavgiften bör slopas under hela anståndstiden. ”En räntesats för kostnadsräntan på 1,25 procent motsvarar en avdragsgill ränta på 1,59 procent. Detta är en för hög kostnad i ljuset av den exceptionella kris som nu råder. En lägre räntesats skulle medföra ytterligare positiva effekter för näringslivet och motverka utslagning av jobb och företag i högre utsträckning. I detta sammanhang väger regeringens argument emot en sådan lösning – att det finns tekniska och administrativa utmaningar – lätt.” framhåller Svenskt Näringsliv.

Skatteverket föreslås kunna återkalla anstånd helt eller delvis om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs, om beslutet om anståndet är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller om det finns synnerliga skäl. Flera remissinstanser har reagerat på skrivningen. Företagarna skriver exempelvis att de ser en risk för betydande rättsosäkerhet genom införandet av en möjlighet till återkallelse av anstånd vid synnerliga skäl.

− Det är en rättssäkerhetsfråga om inte regler är klara. Företag måste kunna förlita sig på de villkor som gäller för ett stöd och tydliga regler är lagstiftarens ansvar. Är regler oklara så ska den oklarheten gå ut över det allmänna så att återbetalning inte då kan krävas, än mindre någon rättslig påföljd eller straffavgift, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juni i år.

Charlotta Marténg

Läs mer: Promemorian Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Läs mer: FAR:s remissvar

Läs mer: Övriga remissvar