Styrelsearvoden prövas av HFD på nytt

Ska styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen på nytt ta ställning till. Denna gång ska samtliga justitieråd delta i beslutet.

2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som fått stora konsekvenser för beskattningen av styrelsearvoden. Bakgrunden var att Skatterättsnämnden konstaterat att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan skulle beskattas som tjänst. En slutsats som slogs fast av HFD.

Domen ledde till att Skatteverket gick ut och ändrade sin praxis från 2009 och ändringen gällde både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet. Styrelsearvoden ska normalt beskattas i inkomstslaget tjänst.

Reglerna har mött en hel del kritik och nu händer det saker på området. Skatterättsnämnden prövade förra sommaren frågan om beskattning av styrelsearvode igen. I det fallet gjorde Skatterättsnämnden bedömningen att en advokatverksamhet i normalfallet med skatterättslig verkan bör kunna bedrivas i bolagsform även om verksamheten bygger på ägarens personliga insatser.

”Vad särskilt gäller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag regleras dock i lag att uppdraget endast kan utföras av fysisk person. Av bland annat detta skäl har i praxis fastslagits en presumtion för att inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av ledamoten som utfört uppdraget. Endast under särskilda förutsättningar kan presumtionen frångås.” skriver Skatterättsnämnden. I det aktuella fallet ser Skatterättsnämnden inga förutsättningar att frångå praxis.

Förhandsbeskedet togs vidare till HFD och i början av juni kom ett delbeslut i målet. HFD förordar att målet ska hänskjutas till Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet. Det vill säga samtliga 16 justitieråd ska närvara jämfört med de fyra, fem justitieråd rätten normalt består av.

Att ta upp ett mål i plenum, som det kallas, är ovanligt och görs ofta när praxis ska förändras.

–  Vad detta mål i plenum kan leda till är inte helt säkert. Utgången måste följas noga. I värsta fall kan fler yrkesgrupper där uppdraget är personligt och inte kan knytas till ett aktiebolag att dras med. FAR kommer att bevaka målet, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatterättsnämnden dnr 107-17/D

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat