Återbetalning av elskatt – det här gäller

Tillhör du ett företag som har rätt till nedsatt energiskatt på el? I så fall är det dags att ansöka om återbetalning av skatt för el förbrukad under 2018. I höstas kom dessutom Skatteverket med nya besked angående vem som har rätt att återfå elskatt för el som förbrukats i datorhall.

Möjligheten att ansöka om återbetalning av elskatt har funnits länge. Men innan 1 januari 2018 inkasserades skattereduktionen vanligtvis genom att elleverantören inte tog ut full elskatt. Den som sålde elen gjorde alltså också avdraget.

Från 1 januari 2018 gäller nya regler. Nu är det förbrukaren som får betala full elskatt till elleverantören, för att sedan själv ansöka om återbetalning av den del av förbrukningen som berättigar till skattereduktion.

– Det är inte alla företag som har hängt med i att det har skett en förändring. Man har fått fakturor som inkluderat elskatt och inte reflekterat över det. Eller så vet man inte hur man ska göra för att få tillbaka elskatten, säger Joachim Broberg, auktoriserad skatterådgivare på KPMG.

Den stora skillnaden är alltså att det är förbrukaren av elen som har rätt att begära tillbaka pengarna. Något som har inneburit stora konsekvenser att återfå elskatt för el som förbrukats i datorhall.

Ett av områdena som omfattas av reducerad skatt är just el som förbrukats i en datorhall. Anledningen till att man införde den möjligheten var bland annat för att locka internationella företag att ha datorhallar i Sverige. Men i höstas kom Skatteverket med ett nytt ställningstagande som förenklat innebär att det inte är den som driver datorhallen som gör avdragen utan den som har sina servrar i datorhallen.

– Några datorhallar har begärt sig själva i konkurs. De har tidigare räknat med att få tillbaka på elskatten. Och nu kan de kanske inte föra kostnaden vidare på sina kunder, förklarar Joachim Broberg.

Ändringen innebär att datorhallarna nu ska skicka skatten vidare och att datorhallarnas kunder själva måste ansöka om återbetalningen. Något som inte alla gånger är särskilt smidigt.

– Det är inte bolag som normalt sett brukar göra det här. Ansökan ska dessutom fyllas i elektroniskt, men på Skatteverkets hemsida saknas en bra steg-för-steg-manual hur du gör det. Vi har hållit kunderna i handen och suttit vid skärmen och lotsat dem. Ännu svårare blir det när det är ett utländskt företag som inte förstår svenska, berättar Joachim Broberg.

Sammanfattningsvis kan det vara lönt att se över om den verksamhet som man bedriver kan vara berättigad till skattereducering för elskatt. När det gäller just datorhallar finns det förhoppningar i energibranschen att regelverket ska ändras, men fram till dess är det viktigt att bolag som nyttjar datorhallarna skapar en process för ansökan om återbetalning och också ser till att få bra underlag från leverantören.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Faktaruta

Förbrukar du el för något av följande ändamål? Då kan du rätt till återbetalning av elskatt.

  • I tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.
  • I jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.
  • I yrkesmässig växthusodling.
  • I datorhallar.
  • Som landström i skepp.
  • För drift av tåg eller annat spårbundet transportmedel.
  • I metallurgisk process eller vid tillverkning av mineraliska produkter.
  • För kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer.
  • Vid framställning av energiprodukt.

 

Vad Skatteverket avser med datorhall:

Med datorhall avses en anläggning där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet och vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt.